KENNISGEVING BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bornem, 24 mei 2018

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna: AVG/GDPR General DataProtection Regulation) genoemd en die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018, melden wij u dat onze onderneming, K’Belle met ondernemingsnummer 0417.825.916 en gevestigd, Weertstraat 102 te Bornem, de Belgische wet van 8 december 1992 respecteert, met betrekking tot de bescherming van het privéleven bij de verwerking van de persoonlijke gegevens. Wij profileren ons dan ook als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Doelgroep: als onderneming verwerken wij het strikte minimum aan gegevens en dit voor onze klanten. Er is geen gegevensbestand van leveranciers.

 

Persoonsgegevens: wij registreren enerzijds naam, e-mailadres  en telefoongegevens van onze klanten. Wij vertrouwen ons op de juistheid van de door u meegedeelde gegevens. Bij wijziging is het aan de betrokkenen om deze aan ons mee te delen. Het is uiteraard niet verplicht om ons uw gegevens door te geven, maar dit kan het verlenen van diensten in gedrang brengen wanneer u niet akkoord bent met de verzameling en de verwerking van die gegevens.

Anderzijds publiceren wij foto’s op onze website van uitgevoerde gelaatsverzorgingen. Enkel de betrokken klanten die hiermee herkenbaar in beeld komen, worden vooraf een privacypolicy document als akkoord voorgelegd.

 

Doeleinden: de door u meegedeelde persoonsgegevens zoals hierboven vermeld zullen opgeslagen worden in een beveiligde database. We registreren geen medische gegevens van klanten.

 

Inzagerecht & rectificatie: u beschikt over het wettelijk recht om een kosteloze inzage en rectificatie (verbetering) van uw persoonsgegevens te bekomen.

 

Verwijdering gegevens of gegevensbeperking:u beschikt over het recht om ons te verzoeken van uw persoonsgegevens te verwijderen of te beperken onder de voorwaarden vermeld in het AVG.

 

Gegevens overdragen: u heeft het recht om de door ons verzamelde gegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijk voor de verwerking.

 

Beveiliging: uw persoonsgegevens worden op een beveiligde manier bewaard en zijn enkel toegankelijk door de zaakvoerder. We nemen de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, vervalsing of onjuist eigen maken van de gegevens. Bij dergelijk feit brengen we de overheid binnen de 72 uur op de hoogte.

 

Doorgifte aan derden: er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan derden. We nemen geen deel aan marketingacties.

Bewaring van de gegevens: deze worden niet langer bewaard dan de wettelijke minimumperiode afhankelijk van de doelgroep en doeleinden.

 

Wij profileren ons als de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. Indien u bovenvermelde rechten toegepast wenst kan u zich richten tot de zaakvoerder, mevr. Van den Mooter Kaat, bereikbaar via kbelle@live.be

 

Indien u van de mening bent dat uw rechten geschonden werden en de gegevensverstrekking door onze firma onvoldoende blijkt, kan uw zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeerte Brussel – 02/2744800 of commission@privacycommission.be

 

Voor eventuele vragen rond deze kennisgeving kan u contact opnemen met ons via het bovenvermelde e-mail adres.

 

Van den Mooter Kaat

zaakvoerder Kbelle

NEVER UNDERESTIMATE THE POWER OF A GOOD BEAUTY TREATMENT

SALON

Bescherming persoonsgegevens
0